Solo expositie Astrid Verhoef in Atelier K84, Amsterdam van 6 april t/m 11 mei

14-06-2022

Expositie Maartje Roos in Koster Fine Art Gallery

Maartje Roos (1986) maakt geen foto's, ze creëert beelden, schilderachtige beelden waar de mens en de wereld maakbaar lijken. Met behulp van haar creatieve geest, inlevingsvermogen, fotografische kennis en het digitale palet zet Maartje de werkelijkheid naar haar hand. Schilderijen is de gedachte die zich al snel aandient bij het bekijken van haar indrukwekkende portfolio.

Identiteit, natuur en historie zijn terugkerende thema's. Haar kunstwerken zijn kleine zoektochten naar verbinding van tijd en ruimte. Van heden, verleden maar ook toekomst en de onderliggende invloed op elkaar. Vaak biedt één foto meerdere verhalen en bestaat uit meerdere lagen. Ze roepen een gevoel op van verlangen naar schoonheid en een diep menselijk besef van alles wat van nu van waarde is.

Maartje Roos (1986) does not take photos, she creates images, picturesque images in which people and the world appear to be makeable. With the help of her creative mind, empathy, photographic knowledge and the digital palette, Maartje shapes reality to her will. 'Paintings' is the thought that quickly arises when looking at her impressive portfolio.

Identity, nature and history are recurring themes. Her artworks are small quests for connecting time and space. Of the present, past but also future and the underlying influence on each other. Often one photo offers several stories and consists of several layers. They evoke a sense of longing for beauty and a deep human awareness of all that is of value today.