ART IS A MATTER OF THE HEART
  • Voorwaarden voor samenwerking met kunstenaars

    Terms & Conditions for artists

Voorwaarden voor samenwerking met kunstenaars.

Onze voorwaarden voor samenwerking met kunstenaars regelen de zakelijke relatie tussen de kunstenaar en Koster Fine Art en zijn bedoeld om zowel bindend als eerlijk te zijn. Basis voor iedere samenwerking of overeenkomst zullen dan ook altijd de volgende Voorwaarden voor samenwerking met kunstenaars van Koster Fine Art zijn. U erkent en bevestigt dat u hiervan op de hoogte bent en akkoord gaat met de toepassing ervan wanneer u uw samenwerking met ons start. U kunt de algemene voorwaarden hier lezen.

De galerie zal namens en voor rekening van de kunstenaar bemiddelen bij de verkoop van zijn/haar kunstwerken, onder de volgende voorwaarden:

1. De kunstenaar geeft één of meerdere werken in consignatie aan de galerie tot het kunstwerk/de kunstwerken verkocht en betaald zijn.

2. De kunstenaar dient zijn/haar kunstwerken ingelijst, eventueel opgeplakt en voorzien van plexiglas of een coating en zonder kosten voor de galerie aan te leveren. Indien de galerie het lijstwerk, danwel de afwerking  moet verzorgen, gebeurt dit op kosten en voor rekening van de kunstenaar.

3. De in consignatie gegeven kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaar totdat ze verkocht zijn en de betaling daarvoor is gedaan aan en door de galerie.

4. Voorafgaande aan een eventuele verkoop controleert de galerie bij de kunstenaar de beschikbaarheid van betreffende te verkopen editie van het werk. Van te voren wordt de editie, het maximale aantal artist proof (AP) per afbeelding bepaald.

5. Gedurende de periode dat het werk in bezit is van de galerie, en gedurende het transport van het werk naar de koper, is de galerie aansprakelijk voor schade aan het werk tegen productiekosten. De galerie is verzekert voor de mogelijke gevolgen van die aansprakelijkheid. Schade als gevolg van molest en watersnood zijn van deze aansprakelijkheid uitgesloten.

6. Nadat de koper de betaling voor het werk heeft gedaan, zal de galerie binnen een maand een afrekening maken van verkoopopbrengst en galeriecommissie, en het per saldo aan de kunstenaar toekomende bedrag overmaken. Na ontvangst betaling van de koper aan de galerie ontvangt koper het werk. Ter bevestiging van de correcte afrekening stuurt de galerie een gedetailleerde factuur voor haar commissie met vermelding van het nummer van de afrekening. De galerie stemt ermee in een nauwkeurige administratie bij te houden, op de afrekening vermeld de galerie de volgende zaken:

- Verkoop prijs aan de koper en het factuur nummer.
- Percentage overeen gekomen korting aan de koper.

7. De verkoopprijzen inclusief 9% omzetbelasting worden voorafgaand door galerie en kunstenaar vastgesteld. Het is de galerie toegestaan zonder overleg van de kunstenaar een onderhandelingsmarge van maximaal 10% te hanteren. De Galerie en de kunstenaar spreken nadrukkelijk de wens uit de consumentenprijs te handhaven.

8. De commissie voor bemiddeling die aan de galerie toekomst bedraagt 50% - na aftrek van de productiekosten – van de onder 6 vastgestelde verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De commissie wordt aan de kunstenaar in rekening gebracht, verhoogd met 21% omzetbelasting.

9. Wanneer het werk wordt verkocht naar het buitenland en/of aan een omzetbelastingplichtige in het buitenland (ondernemer) zal de galeriehouder ervoor zorgen dat de kunstenaar en de koper kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen bij de afdracht van omzetbelasting, waaronder verstrekking van btw-ID-nummers en vervoersdocumenten. Transport kosten van het verkochte werk zijn voor rekening van de galerie en in geval van een buitenlandse verkoop voor de koper.

10. De galerie mag het werk en afbeeldingen daarvan gebruiken voor promotie- en publicatiedoeleinden, met verwijzing naar de kunstenaar. De galerie mag het werk niet zonder overleg met de kunstenaar afdrukken.

11. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer die schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Terms and Conditions for artists regarding collaboration.

Our terms and conditions for artists regulate the business relationship between the artist and Koster Fine Art and are intended to be both binding and fair. The basis for any collaboration or contract will therefore always be the following Terms and Conditions for artists regarding collaboration of Koster Fine Art. You acknowledge and confirm you are aware of them and agree to their application when you start your collaboration with us. You can read the terms and conditions right here.

The gallery will mediate on behalf of and for the account of the artist in the sale of her works of art, under the following conditions:

1. The artist consigns one or more works to the gallery until the artwork(s) have been sold and paid for.

2. The artist must deliver his/her works of art framed, mounted on dibond and finished with plexiglass or a coating, at no cost for the gallery. If the gallery has to provide the molding or finishing, will this be done at the expense of the artist.

3. The works of art consigned remain the property of the artist until they have been sold and payment has been made to and by the gallery.

4. Prior to any sale, the gallery checks with the artist the availability of the relevant edition of the work to be sold. The edition and the maximum number of artist proof (AP) per image are determined in advance.

5. During the period that the work is in the possession of the gallery, and during transport of the work to the buyer, the gallery is liable for damage to the work against production costs. The gallery is insured for the possible consequences of this liability. Damage resulting from acts of war and flooding are excluded from this liability.

6. After the buyer has made payment for the work, the gallery will make a settlement of sales proceeds and gallery commission within one month, and transfer the balance amount to the artist. After receipt of payment from the buyer to the gallery, the buyer will receive the work. To confirm the correct settlement, the gallery will send a detailed invoice for its commission stating the settlement number. The gallery agrees to keep accurate records and the gallery will state the following on the statement:

- Sales price to the buyer and the invoice number.
- Percentage agreed discount to the buyer.

7. The sales prices including 9% sales tax are determined in advance by the gallery and artist. The gallery is permitted to use a negotiating margin of a maximum of 10% without consultation with the artist. The Gallery and the artist expressly express their wish to maintain consumer prices.

8. The commission for mediation paid to the gallery amounts to 50% - after deduction of production costs - of the sales price determined under 6, excluding sales tax. The commission is charged to the artist, plus 21% sales tax.

9. When the work is sold abroad and/or to a turnover taxable person abroad (entrepreneur), the gallery owner will ensure that the artist and the buyer can comply with the administrative obligations when paying turnover tax, including the provision of VAT returns. ID numbers and transport documents. Transport costs of theTransport costs of the sold work are borne by the gallery and, in the event of a foreign sale, by the buyer.

10. The gallery may use the work and images thereof for promotional and publication purposes, with reference to the artist. The gallery may not print the work without consultation with the artist.

11. Deviations from these Terms of agreement only apply if agreed in writing.